Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Begrippen

a. YY: Yogastudio Yuvaan: Gevestigd aan de Stalbergweg 302, 5913 BW Venlo. Ingeschreven in het KVK handelsregister onder nummer 72366664. Wekelijke yogalessen op locatie: Ferdinand Bolstraat 47, 5914 XN Venlo
b. Website: www.yuvaan.nl
c. Deelnemer: Degene die een (privé)les volgt bij de studio.
d. Proefles: Vrijblijvend les ter kennismaking, alleen voor nieuwe deelnemers voor dynamische hatha yoga.
e. Losse les: Een eenmalige les, los af te rekenen.
f. Lidmaatschap per seizoen: 1 keer per week les volgen bij YY, zoals nader overeengekomen met cursist voor dynamische hatha yoga.
g. Lidmaatschap per 6 weken: 1 blok van 6 weken les, zoals nader overeengekomen met cursist voor holistische kinderyoga.
h. Privéles: Één enkele privéles, 30 of 60 minuten lang, afgestemd op individu.

2. Algemene voorwaarden

Deze artikelen samen vormen de algemene voorwaarden en zijn van toepassing op het lidmaatschap per seizoen voor holistische kinderyoga en dynamische hatha yoga, de losse lessen, proeflessen en privélessen YY. Door deelname aan een of meerdere van deze activiteiten, of het betalen van de factuur, verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden. YY kan ten alle tijde deze algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden, gepubliceerd op de website, is altijd de geldende versie.

3. Proefles

a. Een proefles is een kennismaking les, geeft recht op 1 losse yogales, en is gratis te volgen door nieuwe deelnemers voor dynamische hatha yoga of holistische kinderyoga.

4. Losse les

a.  De losse les geeft recht op 1 losse yogales in de groep voor dynamische hatha yoga.

5. Lidmaatschap per seizoen

a. Lidmaatschap per seizoen geeft de deelnemer recht op yogalessen in dynamische hatha yoga en holistische kinderyoga tijdens de periode van het lidmaatschap. Je bent lid van YY vanaf het moment dat je bent ingeschreven.
b. De deelnemer meldt zich aan voor het volgen van 1 yogales per week. (Vaste plek voor de duur die aangegeven is voor dynamische hatha yoga of de holistische kinderyoga).
c. Bij aanmelding betaalt de deelnemer het lidmaatschapsgeld via een bankoverschrijving/factuur/betaalverzoek(tikkie). De betaling verloopt per termijn en de deelnemer ontvangt 3 tot 4 x per jaar een betaalverzoek. Contant geld wordt niet geaccepteerd, uitsluitend voor losse lessen.
d. Termijnen: Zie website voor de huidige data van de termijnen.
e. De ingangsdatum van het lidmaatschap voor dynamische hatha yoga en holistische kinderyoga kan verschillen; wanneer men later start betaalt men een resterend bedrag.
f. Gemiste lessen kunnen in overleg ingehaald worden in een andere groep binnen dezelfde periode, mits er een mat vrij is, anders vervalt de les.
g. De deelnemer blijft ingeschreven totdat hij/zij mondeling of per mail opzegt voor dynamische hatha yoga of holistische kinderyoga. Opzeggen kan op elk gewenst moment. De deelnemer dient hierbij rekening te houden met een opzegtermijn van 2 lessen.
h. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.

6. Privélessen

a. Een losse privéles geeft recht op 1 losse privéles van 30 of 60 minuten.
b. Betaling verloopt vooraf middels een factuur/bankoverschrijving of betaalverzoek.
c. Afzeggen op het laatste moment brengt kosten met zich mee: wanneer de afspraak minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de geplande sessie toch in rekening gebracht.

7. Betaling

a. Alle (privé)lessen en yoga workshops van YY moeten betaald worden voorafgaand aan het volgen van de (privé)les of yoga workshop
b. YY accepteert betalingen via bankoverschrijving. YY accepteert geen contante betalingen, uitsluitend voor losse lessen.
c. YY behoudt het recht om de prijzen aan te passen.
d. YY streeft ernaar alle prijsveranderingen van te voren aan te kondigen op de website.

8. Beëindiging van het lidmaatschap

a. Het lidmaatschap/abonnement is een doorlopend abonnement en facturatie verloopt in 3 of 4 delen per jaar. De deelnemer van dynamische hatha yoga en holistische kinderyoga blijft ingeschreven totdat hij/zij mondeling of per mail opzegt. Opzeggen kan op elk gewenst moment. De deelnemer dient hierbij rekening te houden met een opzegtermijn van 2 lessen.
c. Het lidmaatschap voor dynamische hatha yoga en holistische kinderyoga kan niet worden opgeschort door de deelnemer, tenzij er sprake is van ernstige ziekte of blessure, of zwangerschap. De betalingsverplichting van de deelnemer vervalt nooit gedurende de opschorting.

9. Aansprakelijkheid

a. Het bijwonen van yogalessen, proeflessen, privélessen en yoga workshops is volledig op eigen risico. YY aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de deelnemer voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
b. Buiten de in lid a bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
c. YY is niet aansprakelijk voor eigendommen van de deelnemer.
d. De deelnemer is ervan op de hoogte dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt. YY zorgt voor lessen van hoge kwaliteit. Toch loopt een deelnemer altijd het risico van het oplopen van een blessure tijdens een yogales verzorgd door YY. Door deel te nemen aan de lessen bij YY, neemt de deelnemer zelf de verantwoordelijkheid voor dit risico.
e. Om de kans op ongelukken of blessures te verminderen geeft YY de volgende richtlijnen:
1. Wanneer je een blessure hebt, problemen met je gezondheid, of zwanger bent, raadpleeg dan eerst een arts voor deelname aan de lessen.
2. Meld mogelijke blessures, gezondheidsproblemen of zwangerschap altijd aan de desbetreffende docent voor aanvang van de les.
3. Volg de instructies van de docenten zo goed mogelijk op, en pas de houdingen zo nodig aan.
4. Luister naar signalen van je eigen lichaam, en ga niet over je grenzen heen. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt, of pijn ervaart, zodat de docent je kan helpen met de oefening.

10. Lesrooster

a. Het huidige en geldende lesrooster is altijd terug te vinden op de website.
b. YY behoudt zich het recht voor om het lesrooster ten alle tijden te wijzigen. YY streeft er naar alle roosterveranderingen van te voren aan te kondigen op de website.
c. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op terugbetaling van reeds betaalde lessen.
d. YY behoudt het recht om lessen te annuleren, of een andere docent in te zetten, bij ziekte, zwangerschap of andere reden van een docent.
e. YY is gesloten op officiële feestdagen, en gedurende de schoolvakanties. Op de website wordt vermeld wanneer er vakantie is en geen lessen zijn.

11. Persoonsgegevens

a. YY verzamelt en bewerkt persoonsgegevens voor administratie, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor communicatie met de deelnemers; via persoonlijke mail en/of whatsapp / SMS. YY gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
b. YY gebruikt de in artikel 13.1 genoemde persoonsgegevens ook om de cursisten op de hoogte te brengen van activiteiten van YY en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de cursist geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van YY, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@yuvaan.nl.
c. YY verstrekt de persoonsgegevens van de deelnemers nooit aan derden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
d. Persoonlijke gegevens over adres, telefoonnummer en email dienen zo spoedig mogelijk via de mail te worden doorgegeven.
e. U geeft door ondertekening van het inschrijfformulier toestemming aan YY om beeldmateriaal uit de lessen te gebruiken voor promotie op social media. Wilt u niet dat uzelf, uw zoon of dochter in beeld wordt gebracht? Gelieve dit kenbaar te maken via email. Dan wordt hier rekening mee gehouden.
f. Het is niet toegestaan alle vormen van beeld- en videomateriaal gemaakt gedurende activiteiten van YY zonder toestemming op internet te plaatsen of via internet (social media, app) met anderen te delen.

12. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

a. Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Bij klachten probeert de yogadocent deze samen met de cursist op te lossen.